AVÍS LEGAL

Dit i Fet Premià

Ferrovial Servicios

Ajuntament de Premià de Mar

Primília Serveis

AVÍS LEGAL

1. INTRODUCCIÓ I DADES DE LA COMPANYIA

El present text es constitueix com l'Avís Legal de la Web propietat de Cespa Compañía Española de Servicios Públicos Auxiliares, d'ara en endavant CESPA, ubicada a la URL www.cespa.es

CESPA és una entitat el domicili social de la qual es troba situat a Barcelona (Avinguda de la Catedral 6-8, 08002, Barcelona), amb CIF A-82741067 i inscrita al Registre Mercantil de Barcelona, full social número B-30.69.14.

Per comunicar-se amb CESPA de manera directa i efectiva, podrà dirigir-se a l'adreça de correu electrònic sugerenciasweb@cespa.es o posar-se en contacte al telèfon 93 247 91 00

 

2. OBJECTE I ÀMBIT D'APLICACIÓ

El present Avís Legal regula l'accés i ús als Continguts oferts per CESPA a través dels seus Llocs Web. Tanmateix, CESPA es reserva el dret a modificar la presentació, configuració i contingut del Lloc Web i dels Serveis, així com també les condicions requerides per al seu accés i/o utilització. L'accés i utilització dels Continguts i Serveis després de l'entrada en vigor de les seves modificacions o els canvis en les condicions suposen l'acceptació de les mateixes.

No obstant això, l'accés a determinats continguts i l'ús de determinats serveis poden trobar-se sotmesos a determinades Condicions Particulars que, segons els casos, substituiran, completaran i/o modificaran el present Avís Legal, o les Condicions Generals i en el seu cas Particulars, prevaldran els termes contradictoris de les Condicions Particulars sobre les Condicions Generals i l'Avís Legal.

El simple accés, navegació i ús del Lloc Web comporta i suposa l'acceptació per l'Usuari del present Avís Legal.

En aquest sentit, s'entendrà per Usuari a la persona que accedeixi, navegui o visualitzi els continguts allotjats al Lloc Web i s'entendrà per Usuari Registrat qui accedeixi, navegui i es registri per a utilitzar, allotjar i/o descarregar els Continguts i/o utilitzar els Serveis del Lloc Web.

 

3. OBLIGACIONS DE L'USUARI

L'accés i navegació a través del Lloc Web no requereix Registre amb l'excepció que, per a fer ús de certes funcionalitats, es pugui requerir l'aportació de dades, tals com el nom i l'adreça de correu electrònic.

Queda prohibit l'accés i navegació del Lloc Web per part dels menors de 14 anys d'edat, llevat que comptin amb l'autorització prèvia i expressa dels seus pares, tutors o representants legals, els quals seran considerats com a responsables dels actes que duguin a terme els menors a llur càrrec, conforme a la normativa vigent. En tot cas, es presumirà que l'accés realitzat per un menor al Lloc Web s'ha realitzat amb autorització prèvia i expressa dels seus pares, tutors o representants legals.

L'Usuari es compromet a:

 • Acceptar i complir allò establert al present Avís Legal, i en qualsevol document que formi part integrant del mateix.
 • No emmagatzemar ni comunicar a través del Lloc Web, Continguts que siguin contraris a la legislació vigent, la moral, l'ordre públic, així com aquells que tinguin caràcter difamatori, agressiu, obscè, sexualment explícit, ofensiu o amb incitació a la violència, racista o xenòfob, o en general de caràcter il·legal o lesiu de drets i/o d'integritat física i/o moral de les persones.
 • No difondre dades personals d'altres Usuaris del Lloc Web, sense la prèvia i expressa autorització d'aquests.
 • No difamar, abusar, molestar, assetjar, amenaçar o vulnerar de qualsevol altra manera qualsevol dret d'altres Usuaris o de qualssevol altres persones.
 • No eliminar o intentar suprimir qualssevol mesures de seguretat adoptades i implantades al Lloc Web.
 • Complir amb allò establert a la legislació vigent

 

4. DRETS DE PROPIETAT INTEL·LECTUAL I INDUSTRIAL

CESPA és titular o ha obtingut la corresponent llicència sobre els drets d'explotació de propietat intel·lectual i industrial del Lloc Web, així com dels drets de propietat intel·lectual i industrial sobre la informació i materials continguts, l'estructura, selecció, ordenació i presentació dels seus Continguts, Serveis i productes disponibles a través del mateix, així com els programes d'ordinador utilitzats en relació amb el mateix.

L'accés, navegació, utilització, allotjament i/o descàrrega de Continguts i/o ús de Serveis del Lloc Web per l'Usuari, en cap cas s'entendrà com una renúncia, transmissió, llicència o cessió total ni parcial dels drets abans indicats per part de CESPA o, en el seu cas, del titular dels drets corresponents. L'Usuari tan sols disposa d'un dret d'ús estrictament privat, exclusivament amb la finalitat de gaudir de les prestacions del Servei.

En conseqüència, no està permès suprimir, eludir o manipular l'avís de drets d'autor ("copyright") i qualssevol altres dades d'identificació dels drets de CESPA o dels seus respectius titulars incorporats als Continguts i/o Serveis, així com els dispositius tècnics de protecció o qualssevol mecanismes d'informació i/o identificació que poguessin contenir-se en els mateixos.

En particular, queda terminantment prohibida la utilització dels Continguts del Lloc Web per a la seva inclusió, total o parcial, en altres llocs webs aliens al Lloc Web sense comptar amb l'autorització prèvia i per escrit dels titulars del Lloc Web.

Les referències a noms i marques comercials o registrades, logotips o altres signes distintius, ja siguin titularitat de CESPA o de terceres empreses, portin implícites la prohibició sobre el seu ús sense el consentiment de CESPA o dels seus legítims propietaris. En cap moment, llevat manifestació expressa, l'accés o ús del Lloc Web i/o dels seus Continguts i/o Serveis, confereix a l'Usuari cap dret sobre les marques, logotips i/o signes distintius en ell inclosos protegits per Llei.

Queden reservats tots els drets de propietat intel·lectual i industrial i, en particular, queda prohibit modificar, copiar, reutilitzar, explotar, reproduir, transformar, comunicar públicament, fer segones o posteriors publicacions, carregar arxius, enviar per correu, transmetre, usar, tractar o distribuir de qualsevol forma la totalitat o part dels Continguts i productes inclosos al Lloc Web per a propòsits públics o comercials, si no es compta amb l'autorització expressa i per escrit de CESPA o, en el seu cas, del titular dels drets que correspongui.

 

5. LLICÈNCIA SOBRE LES COMUNICACIONS

En cas que l'Usuari enviï informació de qualsevol tipus a CESPA a través del Lloc Web, mitjançant els canals disposats a tal efecte a la pròpia Pàgina, l'Usuari declara, garantitza i accepta que té dret a fer-ho lliurement, que aquesta informació no infringeix cap dret de propietat intel·lectual, de marca, de patent, secret comercial, o qualsevol altre dret de tercers, que aquesta informació no té caràcter confidencial i que aquesta informació no és perjudicial per a tercers.

L'Usuari reconeix assumir la responsabilitat i deixarà indemne a CESPA per qualevol comunicació que subministri personalment o en el seu nom, abastant aquesta responsabilitat sense cap restricció l'exactitud, legalitat, originalitat i titularitat de la mateixa.

 

6. RESPONSABILITATS I GARANTIES

CESPA no pot garantir la fiabilitat, utilitat o veracitat dels serveis o de la informació que es presti a través del Lloc Web, ni tampoc de la utilitat o veracitat de la documentació dels esdeveniments que puguin ser adquirits a través del Lloc Web, preparada per professionals de molt diversos sectors.

En conseqüència, CESPA no garanteix ni es fa responsable de: (i) la continuïtat dels continguts del Lloc Web; (ii) l'absència d'errors en aquests continguts o productes; (iii) l'absència de virus i/o altres components nocius al Lloc Web o al servidor que el subministra; (iv) la invulnerabilitat del Lloc Web i/o la inexpugnabilitat de les mesures de seguretat que s'adoptin al mateix; (v) la manca d'utilitat o rendiment dels continguts i productes del Lloc Web; (vi) els danys i perjudicis que causi, a si mateix o a un tercer, qualsevol persona que infringís les condicions, normes i instruccions que CESPA estableix al Lloc Web o a través de la vulneració dels sistemes de seguretat del Lloc Web.

Això no obstant, CESPA declara que ha adoptat totes les mesures necessàries, dins de les seves possibilitats i de l'estat de la tecnologia, per garantir el funcionament del Lloc Web i evitar l'existència i transmissió de virus i altres components nocius als Usuaris.

Si l'Usuari tingués coneixement de l'existència d'algun contingut il·lícit, il·legal, contrari a les lleis o que pogués suposar una infracció de drets de propietat intel·lectual i/o industrial, haurà de notificar-lo immediatament a CESPA per a què aquesta pugui procedir a l'adopció de les mesures oportunes.

 

7. ENLLAÇOS

7.1. Enllaços a altres pàgines web

En cas que al Lloc Web, l'Usuari pogués trobar enllaços a altres pàgines Web mitjançant diferents botons, enllaços, bàners, etc., aquests serien gestionats per tercers. CESPA no té facultat ni mitjans humans ni tècnics per a conèixer, controlar ni aprovar tota la informació, continguts, productes o serveis facilitats per altres llocs Web als quals es puguin establir enllaços des del Lloc Web.

En conseqüència, CESPA no podrà assumir cap tipus de responsabilitat per qualsevol aspecte relatiu a la pàgina Web a la qual es pogués establir un enllaç des del Lloc Web, en concret, a títol enunciatiu i no taxatiu, sobre el seu funcionament, accés, dades, informació, arxius, qualitat i fiabilitat dels seus productes i serveis, els seus propis enllaços i/o qualsevol dels seus continguts, en general.

En aquest sentit, si els Usuaris tinguessin coneixement efectiu de la il·licitud d'activitats desenvolupades a través d'aquestes pàgines Web de tercers, l'hauran de comunicar immediatament a CESPA als efectes que es produeixi a deshabilitar l'enllaç d'accés a les mateixes.

L'establiment de qualsevol tipus d'enllaç des del Lloc Web a un altre Lloc Web aliè no implicarà que existeixi algun tipus de relació, col·laboració o dependència entre CESPA i el responsable del Lloc Web aliè.

7.2. Enllaços en altres pàgines Web amb destí al Lloc Web

Si qualsevol Usuari, entitat o Lloc Web desitgés establir algun tipus d'enllaç amb destí al Lloc Web haurà d'atenir-se a les següents estipulacions:

 • L'enllaç es podrà dirigir tan sols a la Pàgina Principal o Home del Lloc Web, llevat autorització expressa i per escrit de CESPA.
 • L'enllaç ha de ser absolut i complet, és a dir, ha de dur a l'Usuari, mitjançant un clic, a la pròpia adreça URL del Lloc Web i ha d'abastar tota l'extensió de la pantalla de la Pàgina Principal del Lloc Web. En cap cas, llevat que CESPA ho autoritzi de manera expressa i per escrit, el Lloc Web que realitza l'enllaç podrà reproduir, de cap manera, el Lloc Web, incloure'l com a part de la seva Web o dins d'un dels seus marcs o crear un navegador sobre qualsevol de les pàgines del Lloc Web.
 • A la pàgina que estableix l'enllaç no es podrà declarar de cap manera que CESPA ha autoritzat dit enllaç, llevat que CESPA ho hagi fet expressament i per escrit. Si l'entitat que realitza l'enllaç des de la seva pàgina al Lloc Web correctament desitgés incloure a la seva pàgina Web la marca, denominació, nom comercial, rètol, logotip, eslògan o qualsevol altre tipus d'element identificatiu de CESPA i/o del Lloc Web, haurà de comptar prèviament amb la seva autorització expressa i per escrit.
 • CESPA no autoritza l'establiment d'un enllaç al Lloc Web des d'aquelles pàgines Web que continguin materials, informació o continguts il·lícits, il·legals, degradants, obscens, i en general, que contravinguin la moral, l'ordre públic o les normes socials generalment acceptades.

7.3. Serveis prestats per tercers a través del Lloc Web

CESPA no garantitza la licitud, fiabilitat i utilitat dels serveis prestats, dels Continguts subministrats per tercers a través d'aquesta pàgina o sobre els que CESPA únicament actuï com a via publicitària.

CESPA no serà responsable dels danys i perjudicis de tota naturalesa causats pels serveis prestats, els Continguts de tercers que es publicitin a través del Lloc Web i, en particular, a títol merament enunciatiu, els causats per:

 • L'incompliment de la llei, la moral o l'ordre públic.
 • La incorporació de virus o qualsevol altre codi informàtic, arxiu o programa que pugui danyar, interrompre o impedir el normal funcionament de qualsevol programari, maquinari o equip de telecomunicacions.
 • La infracció dels drets de Propietat Intel·lectual i Industrial, o de compromisos contractuals de qualsevol tipus.
 • La realització d'actes que constitueixin publicitat il·lícita, enganyosa o deslleial i, en general, que constitueixin competència deslleial.
 • La manca de veracitat, exactitud, qualitat, pertinença i/o actualitat dels Continguts transmesos, difosos, emmagatzemats, rebuts, obtinguts, posats a disposició o accessibles.
 • La infracció dels drets a l'honor, a la intimitat personal i familiar i a la imatge de les persones o, en general, qualsevol tipus de drets de tercers.
 • La inadequació per qualsevol classe de propòsit i la defraudació de les expectatives generades, o els vicis i defectes que puguin generar-se en la relació amb tercers.
 • L'incompliment, endarreriment en el compliment, compliment defectuós o acabament per qualsevol causa de les obligacions contretes per tercers i contractes realitzats amb tercers.
 • La comunicació de dades que es produeixi entre Usuaris.

CESPA no serà responsable, en els casos en què terceres entitats publicitin els seus serveis i/o Continguts al Lloc Web, de la veracitat de la informació aportada pel proveïdor sobre tals serveis i/o Continguts, de l'obtenció de les autoritzacions administratives que poguessin ser exigides al proveïdor per a la prestació dels seus serveis, de la vulneració pel proveïdor de drets de tercers i, en general, de qualsevol obligació o garantia exigible al proveïdor enfront dels usuaris.

CESPA no té facultat ni mitjans humans ni tècnics per conèixer, controlar ni aprovar tota la informació, continguts, productes o serveis facilitats per altres llocs Web que tinguin establerts enllaços amb destí al Lloc Web. CESPA no assumeix cap tipus de responsabilitat per qualsevol aspecte relatiu al Lloc Web que estableixi aquest enllaç amb destí al Lloc Web, en concret, a títol enunciatiu i no taxatiu, sobre el seu funcionament, accés, dades, informació, arxius, qualitat i fiabilitat dels seus productes i serveis, els seus propis enllaços i/o qualsevol dels seus continguts, en general.

 

8. GALETES

CESPA podria tractar informació sobre els visitants del Lloc Web. Amb aquesta finalitat, aquesta Web pot utilitzar galetes o altres sistemes invisibles habituals, a través dels quals s'obtingui informació sobre freqüència de visites, dels continguts més seleccionats, ubicació geogràfica, així com, d'altres dades amb la finalitat d'optimitzar i millorar la navegació pel Lloc Web. Amb la navegació pel Lloc Web, l'Usuari manifesta l'acceptació de la recollida i tractament d'aquesta informació.

En concret, la nostra pàgina web utilitza Google Analytics, un servei analític de web prestat per Google, Inc., una companyia de Delaware l'oficina principal de la qual està a 1600 Amphiteatre Parkway, Mountain View (California), CA 94043, Estats Units ("Google"). Google Analytics és una eina d'anàlisi web gratuïta de Google que ajuda els propietaris de llocs web a comprendre com interactuen els usuaris amb el seu lloc web. Google Analytics recopila informació de forma anònima i, de la mateixa manera que si es rastregessin petjades a la sorra, informa sobre les tendències del lloc web sense identificar-ne els visitants. Analytics utilitza el seu propi conjunt de galetes per seguir les interaccions dels visitants. Una galeta és un petit arxiu amb una cadena de caràcters que s'envia a l'ordinador de l'Usuari cada vegada que visita un Lloc Web. Aquestes galetes es fan servir per emmagatzemar una sèrie de dades (per exemple, l'hora en què es va produir la visita actual, si l'usuari havia visitat el lloc anteriorment o el lloc des d'on va accedir a la pàgina web).

Per inhabilitar aquest tipus de galetes, alguns navegadors indiquen quan s'envien galetes i permeten rebutjar-les quan es desitgi. Addicionalment, vostè pot configurar les seves preferències sobre galetes a través de la icona -eines-opcions-privacitat- del seu navegador. A més de rebutjar galetes, també pot instal·lar en el seu navegador el complement d'inhabilitació de Google Analytics, que evita que Google Analytics recopili informació sobre visites a llocs web.

Google Analytics registra l'adreça IP dels usuaris que visiten el Lloc Web per què el seu propietari sàpiga des de quins punts del planeta s'està visitant el lloc. Aquest mètode es denomina "geolocalització de IP". Google Analytics no proporciona als seus clients informació sobre l'adreça IP real. A més, mitjançant un mètode que es coneix com el nom de "màscara de IP", els propietaris de llocs web que fan servir Google Analytics tenen l'opció d'indicar a Google Analytics per per a la geolocalització tan sols utilitzi una part de l'adreça IP, enlloc de l'adreça completa. Per a més informació sobre Google Analytics, pot consultar les Condicions del Servei i la Política de Privacitat de Google.

NOTA: s'ha de tenir en compte que, de conformitat amb la modificació de la LSSI a través del Reial Decret-llei 13/2012, de 30 de març, és necessari recaptar el consentiment informat de l'usuari per a l'utilització de galetes que no resultin necessàries per efectuar la transmissió de les comunicacions o prestar els serveis sol·licitats.

El consentiment relatiu a l'ús de galetes tan sols podrà facilitar-se mitjançant l'ús dels paràmetres adequars del navegador o d'altres aplicacions, sempre que l'usuari hagi de procedir a la seva configuració durant la instal·lació o actualització mitjançant una acció expressa (privacitat per defecte).

En el Dictamen 16/2011 del Grup de Treball de l'Article 29 (http://ec.europa.eu/justice/dataprotection/article-29/documentation/opinion-recommendation/files/2011/wp188_es.pdf) es proposen algunes opcions tècniques per obtenir aquest consentiment.

 

9. DADES PERSONALS

La política de privacitat de www.cespa.es queda determinada per allò establert al document Política de Privacitat.

 

10. DURACIÓ I MODIFICACIÓ

CESPA podrà modificar els termes i condicions aquí estipulats, total o parcialment, publicant qualsevol canvi en la mateixa forma en què apareix aquest Avís Legal o a través de qualsevol tipus de comunicació dirigida als Usuaris.

La vigència temporal d'aquest Avís Legal coincideix, per tant, amb el temps de la seva exposició, fins que siguin modificades total o parcialment , moment en què passarà a tenir vigència l'Avís Legal modificat.

Amb independència d'allò disposat a les condicions particulars, CESPA podrà donar per acabat, suspendre o interrompre, en qualsevol moment sense necessitat de preavís, l'accés als continguts de la pàgina, sense possibilitat per part de l'Usuari d'exigir cap indemnització.

Després d'aquesta extinció, seguiran vigents les prohibicions d'ús dels continguts exposades anteriorment en el present Avís Legal.

 

11. GENERALITATS

Els encapçalaments de les diferents clàusules són tan sols informatius, i no afectaran, qualificaran o ampliaran la interpretació de l'Avís Legal.

En cas d'existir discrepancia entre allò establert en aquest Avís Legal i les condicions particulars de cada servei específic, prevaldrà allò disposat en aquestes últimes.

En cas que qualsevol disposició o disposicions d'aquest Avís Legal fóra o fossin considerada/es nul·la/es o inaplicable/s, en la seva totalitat o en part, per qualsevol Jutjat, Tribunal o òrgan administratiu competent, aquesta nul·litat o inaplicació no afectarà a les altres disposicions de l'Avís Legal.

El no exercici o execució per part de CESPA de qualsevol dret o disposició continguda en aquest Avís Legal no constituirà una renúncia al mateix, llevat reconeixement i acord per escrit per la seva part.

 

12. JURISDICCIÓ

Les relacions establertes entre CESPA i l'Usuari es regiran per allò disposat a la normativa vigent sobre la legislació aplicable i la jurisdicció competent. Tanmateix, per als casos en què la normativa prevegi la possibilitat a les parts de sotmetre's a un fur, CESPA i l'Usuari, amb renúncia esxpressa a qualsevol altre fur que poguéscorrespondre'ls, sotmetran qualssevol controvèrsies i/o litigis al coneixement dels Jutjats i Tribunals de la ciutat de Barcelona.

Aquesta web utilitza cookies per obtenir dades estadístiques de la navegació dels seus usuaris. Si continues navegant considerem que acceptes el seu ús. Més informació Tancar